patch-on-finger.jpg

Immagine: © Chonghe Wang e Sheng Xu, UC San Diego